SSQ - for public mailing list archives

Avatar

พี่น้อตค่ะมีเอกสารขึ้นทะเบียน [...]

by
Pattaya Aviation Co.,Ltd., NAWARAT KAEWWICHIT
- 07/14/2021 03:48:16

พี่น้อตค่ะมีเอกสารขึ้นทะเบียน 1. Check List ISO9001:2015 Audit Station 2.SOP เรื่องการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า ตัวนี้ย้ายมาจาก MKTนะคะแก้ไขเนื้อหาแล้วขึ้นทะเบียนใหม่เป็นของฝ่ายEST 3.แก้ไขฟอร์ม Key Equipment record ส่งขออนุมัติในsign now แล้วนะคะ