ยินดีต้อนรับ นักศึกษาฝึกงานค่ะ

 

Position

HDQ


Information Technology


Account & Finance


Operations


Training

STATION 

Passenger Service Agent

ประจำสถานี (BKK / CEI / CNX / KKC / HDY / HKT / KBV / UTH / URT)
Purchase


Human Resource


Safety Security


Quality Assurance

Checklist for Internship

 • ใบขอความอนุเคราะห์ (เป็นเอกสารที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น)

  • ข้อความยกตัวอย่าง เช่น เรียนถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด, ระบุท่าอากาศยานที่ประสงค์ฝึกปฏิบัติงาน, ไม่ต้องระบุชื่อสายการบินใดๆลงหนังสือ, จำเป็นต้องมีชื่อผู้ประสานงานติดต่อโดยตรง เช่น ชื่อ-นามสกุล/เบอร์โทรติดต่อ และอีเมล

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาบัตรนักศึกษา

 • Resume

 • Transcript

   ยื่นพิจารณาเอกสารการสมัครฝึกงานส่งเป็น PDF มาที่ internship@pattayaaviation.com หากผ่านการพิจารณาแล้วให้ส่งจดหมายเป็นเอกสารตัวจริงมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 

หมายเหตุเพิ่มเติม การจ่าหน้าซองจดหมาย
จาก (กรุณาระบุชื่อมหาวิทยาลัย)

ส่งจดหมายมาที่
ถึง บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศพาร์ค ชั้น 5G/5H ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel : 095-252-1643 (ช่วงเวลาติดต่อ : "จันทร์-ศุกร์"ยกเว้นวันหยุด, 9.00-13.00 น. และ 14.00-18.00 น.)

หลังการตอบรับ
 • ใบตรวจประวัติอาชญากรรม (ควรตรวจประวัติล่วงหน้า 1-2 เดือน) ส่งเป็น PDF มาที่ internship@pattayaaviation.com ล่วงหน้าก่อนฝึกงานจริง 15 วัน ตัวจริงให้เก็บไว้และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนฝึกงานจริงล่วงหน้า 5 - 10 วัน

 • ใบส่งตัวนักศึกษา

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ
* ส่งเป็น PDF มาที่ Internship@pattayaaviation.com
* ตัวจริงให้เก็บไว้และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนฝึกงานจริงล่วงหน้า 5 - 10 วัน

Head Office

Stations