Our Service

พนักงานฝ่ายการโดยสาร

PASSENGER SERVICE AGENT STAFF

ให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนดูแลผู้โดยสารแก่สายการบิน เพื่อสร้างความประทับใจและความปลอดภัยอย่างสูงสุด เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสายการบิน ตามมาตรฐานของสายการบินลูกค้าและมาตรฐาน

พนักงานสนับสนุนอุปกรณ์ภาคพื้น

GROUND SERVICE EQUIPMENT STAFF

ให้บริการบุคคลกรที่มีความสามารถในการดูแลอุปกรณ์ และควบคุมอุปกรณ์ภาคพื้นในส่วนของการลำเลียงผู้โดยสาร, ขนถ่ายสัมภาระและสินค้าอย่างเป็นระบบ สนับสนุนอุปกรณ์ภาคพื้นก่อนการนำอากาศยานขึ้นและหลังการลงจอด รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง และล้อเลื่อนอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตการ       เพื่อให้พร้อมก่อนให้บริการในทุกๆ เที่ยวบิน

พนักงานห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร

AIR TICKET AGENT

พนักงานของเราผ่านการฝึกอบรมด้านการบริการตั๋วโดยสารอย่างมีมาตรฐาน เพื่อทำหน้าที่ในการให้บริการด้านการจำหน่ายตั๋วโดยสารอย่างมืออาชีพ ตลอดจนการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลเที่ยวบิน, ที่นั่ง, การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มและบริการต่างๆแก่ผู้โดยสารอย่างถูกต้องและครบวงจร รวมไปถึงประสบการณ์ 3 ปี ในการเป็นตัวแทนขายตั๋วให้กับสายการบินต่างๆ ที่เป็นลูกค้า

บริการด้านอุปกรณ์ภาคพื้น

RAMP  EQUIPMENT

การให้บริการเช่ายืมอุปกรณ์ภาคพื้นเพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนการขึ้น-ลงให้แก่สายการบินของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการขนส่งสินค้าสายการบิน

CARGO

ดำเนินธุรกิจให้บริการ รับ-ส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศภายใต้การบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว   และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า รวมถึงบริการที่ได้มาตรฐาน

บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเที่ยวบิน

CATERING

บริการจัดอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและคุ้มค่าให้แก่ผู้โดยสายของสายการบินลูกค้า รวมไปจนถึงการขนถ่ายรถเข็นที่ถูกผ่านการใช้งานในเที่ยวบินก่อนหน้าเพื่อขนเปลี่ยนรถเข็นที่บรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่ปรุงสดใหม่ขึ้นเครื่องบินในเที่ยวถัดไปแก่ผู้โดยสายและลูกเรือของสายการบินลูกค้า โดยไม่รบกวนเวลาบินของเที่ยวบินนั้นได้อย่างมืออาชีพตามหลักสากล

ระบบปฏิบัติการ IPAX

IPAX : Departure Control System

เป็นโปรแกรมเพื่อรองรับระบบจัดการการบริการโดยสาร ที่ได้พัฒนาร่วมกับการบริการภาคพื้นและสายการบินระดับโลก เป็นเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในส่วนของการทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้โดยสารเพื่อให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว การเช็คอินผ่านโปรแกรมมีความปลอดภัยทางด้านข้อมูล แสดงข้อมูลเที่ยวบินได้แม่นยำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด